Διδακτικό έργο                                                                                                                 

Θερμικές Κατεργασίες

 

Σημαντικό μέρος των βασικών εννοιών του μαθήματος, όπως περιγράφεται στον υφιστάμενο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, καλύπτεται από το μάθημα «Ποιοτικός Ελεγχος - Τεχνολογία Υλικών», το οποίο διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο με ευθύνη του Γενικού Τμήματος Φ.Χ.Τ.Υ. του Ιδρύματος.

 

To μάθημα «Θερμικές Κατεργασίες» προσφέρεται από το Τμήμα Μηχανολογίας στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών, όταν οι Σπουδαστές έχουν καλύψει θέματα βασικών επιστημών που αφορούν τον Κλάδο της Μηχανολογίας και είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σύνθετα προβλήματα τεχνολογικών εφαρμογών.

 

Στα πλαίσια του μαθήματος, διδάσκονται ειδικά κεφάλαια με έμφαση στην επίδραση των θερμικών κατεργασιών στην απόκριση μηχανολογικών υλικών σε διάφορες καταπονήσεις, στη μεθοδολογία επιλογής κατεργασίας και υλικού για συγκεκριμένες μηχανολογικές εφαρμογές και στις επιφανειακές κατεργασίες μηχανολογικών υλικών (επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού, θερμοχημικές κατεργασίες, συμβατικές και μη επιφανειακές κατεργασίες).

 

Η δομή του μαθήματος είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος των θερμικών κατεργασιών από το στάδιο της επιλογής υλικού έως την κατασκευή ενός μηχανολογικού συστήματος για το οποίο υπάρχει η απαίτηση της μεγιστοποίησης του χρόνου ασφαλούς λειτουργίας του, όπως σχηματικά παρουσιάζεται ακολούθως.

 

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο Σπουδαστής θα:

  • Εμβαθύνει σε έννοιες και γνώσεις που έχουν αποκτηθεί σε προγενέστερα εξάμηνα σπουδών.
  • Αποσαφηνίσει τη σύνδεση βασικών εννοιών/ γνώσεων από τους κλάδους των υλικών, κατεργασιών και μηχανικής, με την τελική εφαρμογή μηχανολογικών εξαρτημάτων/ συστημάτων
  • Αποκτήσει μεθοδολογία ολοκληρωμένης προσέγγισης της απόδοσης μορφοποιημένων και κατεργασμένων υλικών, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας
  • Εμβαθύνει σε σύγχρονες μεθοδολογίες επιλογής υλικών/ θερμικών κατεργασιών για βιομηχανικές εφαρμογές
  • Κατανοήσει την κρισιμότητα της επιφανειακής ενίσχυσης μηχανολογικών υλικών και θα γνωρίσει σύγχρονες τεχνικές, με τις οποίες μπορεί αυτή να επιτευχθεί.

 

  Εργαστήριο Θερμ. Κατεργασιών   Ανακοινώσεις  

 

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr