Διδακτικό έργο                                                                                                                 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

 

To μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών του Κατασκευαστικού Τομέα.

 

Το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αφορά:

Εισαγωγή στην έννοια της Ποιότητας. Παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων ελέγχου ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, έλεγχος ποιότητας αποδοχής, έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας και βελτίωση ποιότητας στη φάση σχεδίασης. Εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυσης Αστοχίας (FMEA). H θεωρία υποστηρίζεται με παραδείγματα συγκεκριμένων εφαρμογών του μηχανολογικού κλάδου. Αναλύονται οι σειρές προτύπων ISO 9000:2008, το ISO 17025 και το ISO 22000

.

Το περιεχόμενο του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος αφορά:

Την ανάλυση τεσσάρων «εργαλείων» διαχείρισης της ποιότητας και μετρολογίας και μια εφαρμογή «εικονικής» αναζήτησης/ λειτουργίας εργαστηρίου διαπιστευμένου κατά ISO 17025, με έμφαση σε δραστηριότητες του κλάδου των μηχανολογικών κατασκευών.

 

Στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του μαθήματος (ποιότητα, διαχείριση ποιότητας, κόστος ποιότητας, έλεγχος ποιότητας υλικών και κατασκευών, κλπ)
  • Η ανάλυση «εργαλείων» διαχείρισης/ παρακολούθησης της ποιότητας (διαγράμματα Pareto, σφάλματα μετρήσεων, υπολογισμός αβεβαιοτήτων μετρητικών οργάνων, στατιστικός έλεγχος παραγωγής)
  • Η ανάλυση του προτύπου ISO 17025 για μηχανολογικές εφαρμογές και η εξοικείωση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανεύρεση διαπιστευμένου εργαστηρίου μετρήσεων, τις ευθύνες/ αρμοδιότητες του συντονιστή ενός τέτοιου εργαστηρίου, τις ευθύνες/ αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας μιας πιστοποιημένης εταιρείας.

 

  Εργαστήριο Σ.Δ.Π.   Ανακοινώσεις  

 

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr