Διδακτικό έργο                                                                                

Εργαστήριο Τριβολογίας                                                                                            Go back

 
Α. Σημειώσεις εργ. ασκήσεων   Β. Παρουσιάσεις εργ. ασκήσεων
1. Τραχύτητα επιφανειών 1. Τραχύτητα επιφανειών
2. Επαφή Hertz 2. Επαφή Hertz
3. Μελέτη της Τριβής 3. Μελέτη της Τριβής
4. Μελέτη της Φθοράς 4. Μελέτη της Φθοράς
5. Μέτρηση ιξώδους υγρών λιπαντικών 5. Μέτρηση ιξώδους υγρών λιπαντικών
6. Γράσσα 6. Γράσσα
7. Ακτινικό έδρανο 7. Λίπανση, Ακτινικό και Ωστικό έδρανο
8. Ωστικό έδρανο

   
9. Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού

   
       
Γ. Αρχεία εργ. ασκήσεων  (02/04/2018)   Δ. Πρόσθετες σημειώσεις θεωρίας  
1. Τραχύτητα επιφανειών    (Δρ. Μ. Φαρμακόπουλος)  
2. Επαφή Hertz   1. ΕΔΡΑΝΑ - παρουσίαση
3 & 4. Μελέτη της τριβής και της φθοράς 2. ΕΔΡΑΝΑ - άσκηση
5. Μέτρηση ιξώδους υγρών λιπαντικών      
6. Γράσσα      
7. Ακτινικό έδρανο      
8. Ωστικό έδρανο      
       
E. Αρχεία συγγραφής εργ. ασκήσεων      
1. Οδηγίες συγγραφής εργ. ασκήσεων    
2. Υπόδειγμα (1) επ. άρθρου    
3. Υπόδειγμα (2) επ. άρθρου    
       
       
       
 

Ανακοινώσεις

       

 

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr