Διδακτικό έργο                                                                                

Εργαστήριο Θερμικών Κατεργασιών                                                                          Go back

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr