Διδακτικό έργο                                                                                                                 

Τριβολογία

 

Το μάθημα της Τριβολογίας (Z’ Εξάμηνο Σπουδών) ανήκει στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Μηχανικής των Επιφανειών. Ως ανεξάρτητο επιστημονικό αντικείμενο, η Τριβολογία αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα και η εισαγωγή της ως βασικό μάθημα του Κατασκευαστικού Τομέα των πολυτεχνικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας αποτέλεσε σημαντική καινοτομία για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία συστημάτων και διατάξεων περιλαμβάνει κινούμενα μηχανολογικά μέρη, η γνώση των βασικών εννοιών και μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία των τελευταίων είναι κρίσιμης τεχνολογικής σημασίας.

 

Ως προς τη δομή τους, οι προσφερόμενες γνώσεις αφορούν:

·        Την αποσαφήνιση βασικών εννοιών, όπως ο ορισμός του τριβικού συστήματος, οι κύριες παράμετροι και οι κρίσιμες ιδιότητες όγκου και επιφάνειας υλικών που επηρεάζουν τη λειτουργία του.

·        Την ανάλυση της μικρογεωμετρίας επιφανειών και των τεχνικών ποσοτικοποίησής της (Τραχύτητα και τραχυμετρήσεις).

·        Τον προσδιορισμό της επίδρασης μηχανικών φορτίων σε επιφανειακά και υπο-επιφανειακά στρώματα εφαπτόμενων σωμάτων σε ακινησία (Ελαστοστατική Θεωρία).

·        Τους μηχανισμούς επιβράδυνσης της κίνησης εφαπτόμενων σωμάτων (Τριβή) που αυξάνουν τις ενεργειακές απαιτήσεις σε τριβικά συστήματα.

·        Τους μηχανισμούς Φθοράς εφαπτόμενων σωμάτων σε κίνηση που προκαλούν απώλεια μάζας σε τριβικά συστήματα.

·        Ειδικά κεφάλαια της δράσης στερεών, υγρών και υβριδικών λιπαντικών, με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης, χωρίς κρίσιμες διαστασιακές μεταβολές των εφαπτόμενων σωμάτων που οδηγούν αντίστοιχα στον περιορισμό των απωλειών ενέργειας και μάζας των τριβικών συστημάτων.

·         Ειδικά κεφάλαια τεχνολογικών εφαρμογών εδράνων ολίσθησης και κύλισης και υπολογισμός τους.

 

  Εργαστήριο Τριβολογίας   Ανακοινώσεις  

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr