Διδακτικό έργο                                                                                                                 

Σύγχρονες Τεχνολίες Συγκολλήσεων

 

Το μάθημα «Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων» προσφέρεται από τον Κατασκευαστικό Τομέα του Τμήματος Μηχανολογίας στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών και ανήκει στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο των Κατεργασιών και ειδικότερα των «Κατεργασιών Σύνδεσης». Για την παρακολούθηση του μαθήματος δεν απαιτείται η επιτυχής επίδοση σε μαθήματα βασικών γνώσεων προγενέστερων εξαμήνων. Ωστόσο, δεδομένης της διεπιστημονικότητας του θέματος, η κατανόηση των φαινομένων που διέπουν σχετικές μηχανολογικές εφαρμογές, προϋποθέτει την τεχνολογική αντίληψη μηχανισμών που ελέγχουν:

  • Τη μετάδοση θερμότητας σε μόνιμη και μη-μόνιμη κατάσταση
  • Την επίδραση θερμοκρασιακών κατανομών στη μικροδομή μεταλλικών υλικών
  • Τη συμπεριφορά υλικών υπό καθεστώς μηχανικής καταπόνησης

Στα πλαίσια του μαθήματος, διδάσκονται οι βασικές αρχές τεχνικών συγκόλλησης τήξης και μη καταστροφικών μεθόδων ελέγχου της ποιότητας της δομής, ενώ εκτενής αναφορά γίνεται:

  • Στα φαινόμενα μετάδοσης θερμότητας από κινούμενη σημειακή πηγή σε ημι-άπειρα στερεά μέσα και σε ελάσματα πεπερασμένων διαστάσεων
  • Στους μεταλλουργικούς μετασχηματισμούς που ελέγχουν τη στερεοποίηση τηγμάτων και την απόψυξη κραμάτων
  • Στα πεδία εσωτερικών μηχανικών τάσεων που αναπτύσσονται σε υλικά, υπό το καθεστώς δεδομένων οριακών συνθηκών
  • Στις κατεργασίες συγκολλητών κατασκευών, προς αποφυγή καταστροφικής αστοχίας τους

 

 

  Εργαστήριο Συγκολλήσεων   Ανακοινώσεις  

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr