Διδακτικό έργο                                                                                

Σύγχρονες Τεχνολίες Συγκολλήσεων                                                                        Go back

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

2. ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
3. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
4. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ
5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Κατεργασίες Μορφοποίησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. ΧΥΤΕΥΣΗ-ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ
3. ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

 

 

 

 

    Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τήλ.: 210 5381292, E-mail: triblab@teipir.gr